Αναζήτηση

Είσοδος Μελών

NewsLetter sesa.gr

Εγγραφείτε στις λίστες ενημέρωσης και μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου
captcha

 

Της Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α. προς το Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Στήριξης της Βιομηχανίας
Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 118 - ΑΘΗΝΑ 118 54
ΤΗΛ : 34 54 256 - FAX : 34 25 229

ΑΘΗΝΑ 10/05/2001

Αρ. Πρωτ 153/2001

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α


ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΤΑΝΙΤΣΑ


Κύριοι,
Σας στέλνουμε τις προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρα (Π . Ο . Β . Ε . Σ . Α) πάνω στο σχέδιο κοινής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Πρέπει να σας επισημάνουμε ότι αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι: οι συντάκτες αυτού του κειμένου φαίνεται ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
Το κείμενο δείχνει σαν να μην υπάρχει η υποχρεώση η ΚΥΑ που μελετάμε να εναρμονιστεί με την οδηγία 95/16/ΕΕ ΦΕΚ 815. Στα θέματα της Εγκατάστασης, των Ελέγχων, κ.λ.π όπως έχουν την υποχρέωση τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 01.07.1999. Προσπαθεί να περάσει το παλιό χρονοβόρο καθεστώς (όπως αποδείχτηκε) της Άδειας προς Εγκατάσταση και την Άδεια λειτουργίας που περιέχονται στην καταργηθείσα ΚΥΑ 1873/1988 ΦΕΚ 664. Που λόγω αδυναμιών των Υπηρεσιών των Νομαρχιών και στην προέγκριση, υπήρχε χρονοβόρα διαδικασία αλλά και στην Άδεια λειτουργίας. Έχει διεκπεραιωθεί από ένα μικρό ποσοστό, ως και καθόλου με δεκάδες χιλιάδες Ανελκυστήρες, να λειτουργούν μέχρι και σήμερα χωρίς την απαραίτητη Άδεια λειτουργίας, με αποκλειστική ευθύνη του Εγκαταστάτη που μπορεί να μην είναι και ο ίδιος Συντηρητής, του συγκεκριμένου Ανελκυστήρα σήμερα. Είναι λοιπόν φανερό και αποδεκτό από όλους ότι αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Πρέπει η νέα ΚΥΑ να ταυτιστεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 95/16 ΕΕ ΦΕΚ 815 στο κεφάλαιο Εγκατάσταση, λειτουργία ώστε να σταματήσουν οι χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες. Να εμπλουτιστεί στα θέματα της ασφαλούς λειτουργίας των Ανελκυστήρων στο κεφάλαιο Συντήρηση, εφόσον δεν αναλύεται στην Οδηγία 95/16 ΕΕ (έχει δικαίωμα η χώρα μας να προτείνει κανονιστικό πλαίσιο για την Συντήρηση) Εγκαταστάτη, Συντηρητή, Ελεγκτή και του ανθρώπου που χρησιμοποιεί το ασανσέρ.

Περιμένουμε με τις παρακάτω προτάσεις που σας καταθέτουμε να καλεστούμε το συντομότερο στην κοινή σύσκεψη που έχετε υποχρέωση να συγκαλέσετε όλων των εμπλεκόμενων στην Εγκατάσταση, Συντήρηση και Έλεγχο των Ανελκυστήρων, προκειμένου να ακουστούν όλες οι απόψεις.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


1ον. Στο άρθρο 2
(Γενικές Διατάξεις) στο τέλος της παρ. 1 να προστεθεί: εφόσον η Αίτηση για την Οικοδομική άδεια έχει κατατεθεί μετά την 01/07/1999. Στο τέλος της παρ.3 να συμπληρωθεί και από κανέναν άλλο εμπλεκόμενο στην Εγκατάσταση και τον Έλεγχο του ανελκυστήρα.
2ον. Στο άρθρο 3 να διαμορφωθεί σύμφωνα με την Οδηγία 95/16 ΕΕ ΦΕΚ 815


ΑΡΘΡΟ 3
Πρόταση διαφοροποίησης

Διαδικασία προσωρινής ηλεκτροδότησης ανελκυστήρα


Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής ή αυτός που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου με αίτηση του ζητά από την ΔΕΗ και του χορηγεί εργοταξιακό ρεύμα κατάλληλο για τις δοκιμές του ανελκυστήρα.
Σε περίπτωση παλαιού κτιρίου που τώρα τοποθετείται ανελκυστήρας με αίτηση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή αυτού που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου ζητά από την ΔΕΗ και του χορηγεί προσωρινό ρεύμα για την τοποθέτηση του ανελκυστήρα.
Πριν τη θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα για κοινή χρήση ο εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να βεβαιώσει ότι ο ανελκυστήρας είναι κατασκευασμένος βάσει του παραρτήματος V (ενότητα β) παράγραφος β εξέταση τύπου ΕΚ του ανελκυστήρα (μοντέλο) Κ.Υ.Α Φ 9.2/οίκοθεν 32803/1308 ΦΕΚ 815 Β ή κατά μονάδα παράρτημα χ (ενότητα Ζ) εξακρίβωση κατά μονάδα.
Με αίτηση του εγκαταστάτη σε κοινοποιημένο οργανισμό (φορέα) με το όνομα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη και ο τόπος που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας καταθέτει τεχνικό φάκελο.

- Γενική περιγραφή του ανελκυστήρα υπογεγραμμένη από κάτοχο της γενικής άδειας ηλεκτρομηχανολογικών ή από υπομηχανικό ηλεκτρολόγο ή από τεχνολόγο ηλεκτρολόγο ή από αδειούχο εγκαταστάτη Δ΄ Ειδικότητας.

- Σχέδια ή σχεδιαγράμματα του ανελκυστήρα υπογεγραμμένα από τους παραπάνω.

- Μελέτη τεχνικών στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα υπογεγραμμένη από τους παραπάνω.

- Τις σχετικές βασικές απαιτήσεις και την λύση που υιοθετήθηκε για την ικανοποίηση τους, ενδεχομένως τα αποτελέσματα δοκιμών ή υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν ή ανατέθηκαν σε τρίτους από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

- Αντίτυπο των οδηγιών χρήσης του ανελκυστήρα

- Αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ των κατασκευαστικών στοιχειών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και εν συνεχεία διενεργεί τις κατάλληλες δοκιμές στον ανελκυστήρα και εφόσον πληρεί τις διατάξεις της οδηγίας 95/16 επιθέτει τον αριθμό αναγνώρισης του δίπλα στην σήμανση CE του ανελκυστήρα και εκδίδει το απαραίτητο πιστοποιητικό ελέγχου και θεωρεί και το βιβλιάριο παρακολούθησης του ανελκυστήρα. Το πιστοποιητικό ελέγχου μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Ν4483/65 καταθέτονται στην ΔΕΗ από τον κατασκευαστή του κτιρίου ή αυτόν που τον υποκαθιστά για την μόνιμη ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.
Ο κοινοποιημένος οργανισμός μεταβιβάζει αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου στην Υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του Εγκαταστάτη προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Συντήρησης του Ανελκυστήρα. Τον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα με αντίγραφα όλων των δηλώσεων κ.λ.π θεωρημένα από τον Οργανισμό που έκανε τον έλεγχο τον φυλάει ο Εγκαταστάτης για περίοδο δέκα ετών από την διάθεση του Ανελκυστήρα στην αγορά παράρτημα Χ παράγραφος 6 ΦΕΚ 815 Β.


3ον. Στο άρθρο 4 κάνουμε πρόταση να διαγραφεί η παρ.1 ως το ε και την θέση τους να πάρει


ΆΡΘΡΟ 4

Καταχώρηση στοιχείων στον φάκελο Μητρώου του Ανελκυστήρα


1. Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ο κοινοποιημένος φορέας που έκανε τον έλεγχο υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (της έδρας του γραφείου του Εγκατάστατη) αντίγραφο των αποτελεσμάτων του ελέγχου ότι ο ανελκυστήρας είναι σύμφωνος με τη Οδηγία 95/16 Κ.Υ.Α Φ 9.2 οίκοθεν 32803/ΦΕΚ 815Β.
Η διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του Εγκαταστάτη το καταχωρεί στον φάκελο Μητρώου συντήρησης του Ανελκυστήρα (ανελκυστήρων). Ο ιδιοκτήτης ή αυτός που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή για την ανάθεση της Συντήρησης σε αδειούχο Συντηρητή κατόχου αδείας κινητών συνεργειών.

β) Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου Συντηρητή ότι αναλαμβάνει την συντήρηση του Ανελκυστήρα.

γ) Το βιβλίο παρακολούθησης του ανελκυστήρα θεωρημένο από τον κοινοποιημένο φορέα που θεωρείται και από την υπηρεσία.

Το στ σχεδίου βιβλίου παρακολούθησης γίνεται δ, να διαγραφούν τα σημεία που αναφέρονται Έγκριση για Οριστική Ηλεκτροδότηση της Λειτουργίας του Ανελκυστήρα . Στον ιδιοκτήτη και διαχειριστή κ.λ.π ως έχει.


Παρ. 2 του ίδιου άρθρου όπου υπάρχει η λέξη φάκελος να γίνει Μητρώο Ανελκυστήρα.
Για τον επανέλεγχο και τον χρόνο που θα γίνεται πρέπει να εξεταστεί το θέμα λειτουργίας των Ανελκυστήρων. Υπάρχουν Ανελκυστήρες με διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας δηλαδή υπάρχουν Ανελκυστήρες με μειωμένη καθημερινή Λειτουργία σε μικρά κτίρια κατοικιών, όπως υπάρχουν και Ανελκυστήρες με πολύ μεγάλη καθημερινή χρήση όπως, Γραφεία, Νοσοκομεία, Μεγάλα Ξενοδοχεία, δημόσιες Υπηρεσίες,κ.λ.π. Άρα δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση στους επανέλεγχους όλοι οι Ανελκυστήρες. Είναι θέμα που πρέπει να προσεχτεί όπως επίσης και το νέο οικονομικό κόστος που δημιουργείται στα μικρά κτίρια κατοικιών αλλά και στα Τεχνικά Γραφεία Συντήρησης όταν είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκονται στον Ανελκυστήρα κατά την ώρα του ελέγχου.

Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου να σταματήσει όποιος έχει έννομο συμφέρον από εκεί και κάτω να διαγραφεί.

4ον. Άρθρο 5 (Συντήρηση) ζητάμε η ανάληψη της Συντήρησης από τον νέο Συντηρητή να θεωρείται από τα κατά τόπους Επαγγελματικά Σωματεία που θα βεβαιώνουν ότι ο Συντηρητής έχει τις προϋποθέσεις ανάληψης της Συντήρησης. Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου να προστεθεί στο σημείο για οποιοδήποτε λόγο ο Συντηρητής διακόπτει κ.λ.π ως έχει.

5ον. Στο άρθρο 6 (Περιοδικοί έλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι) παρ. 1 προτείνουμε να φύγει που έχουν εγκατασταθεί νόμιμα να φύγει το νόμιμα και να συνεχιστεί ως έχει.

Και στο τέλος να διαγραφεί και περιλαμβάνουν δοκιμές για τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη Εγκατάσταση του Ανελκυστήρα και να αντικατασταθεί ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι οπτικοί χωρίς καταπονήσεις του Ανελκυστήρα. Η παρ. 3 διαγράφεται και γίνεται αντικατάσταση ως εξής:

3. Ο περιοδικός επανέλεγχος ασκείται ως εξής: ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να φροντίζει ανά (χ) χρόνια για τον επανέλεγχο του Ανελκυστήρα. Για τον σκοπό αυτό ειδοποιείται εγγράφως από τον συντηρητή του ανελκυστήρα 3 μήνες πριν από την λήξη της πενταετίας από τον προηγούμενο έλεγχο. Ο ιδιοκτήτης ή αυτός που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον συντηρητή, τις ενέργειες του για την ανανέωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και την καταχώρηση του στον φάκελο του ανελκυστήρα που βρίσκεται προς φύλαξη στα χέρια του συντηρητή για δέκα χρόνια κ.λ.π.
Αντίγραφο αυτού του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου μεταβιβάζεται και στην Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή για να καταχωρηθεί στο Μητρώο συντηρουμένων ανελκυστήρων,
Αν δεν προσκομιστεί στην αρμόδια Διεύθυνση Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου για την ανανέωση του Μητρώου του ανελκυστήρα εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την προηγούμενη πενταετούς διάρκειας του ελέγχου η ΔΕΗ αφού ειδοποιηθεί αρμοδίως από την πιο πάνω Διεύθυνση Βιομηχανίας διακόπτει την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα.

Υ.Γ Εδώ μπαίνει ένα κοινωνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί με κυρώσεις και αστυνομικά μέτρα. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη να ενημερώσει ουσιαστικά μέσα από Ημερήσιο Τύπο - Ηλεκτρονικά Μέσα και ότι άλλο πρόσφορο μέσο υπάρχει ότι ο Ανελκυστήρας υπόκειται σε έλεγχο για την σωστή και ακίνδυνη λειτουργία του και τις υποχρεώσεις του διαχειριστή για τους επανέλεγχους.


6ον. Άρθρο 7 (Έκτακτοι έλεγχοι - Ατυχήματα ) παρ. 1 α) να κανονιστούν ποια είναι η σημαντική μετατροπή στην Εγκατάσταση του Ανελκυστήρα. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να είναι άλλες από την αλλαγή χρήσης του κτιρίου, αλλαγή ωφέλιμου φορτίου και αλλαγή ταχύτητας του Ανελκυστήρα προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω.

Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου στην Επιτροπή να συμμετέχει και ένα μέλος Επαγγελματικού Σωματείου της περιοχής.

Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου προτείνουμε να διαγραφεί το κομμάτι (καταγγελία που αφορά Πολεοδομική Παράβαση) και ο καταγγέλων να στέλνεται στην Πολεοδομία.

7ον. Άρθρο 9 (Κυρώσεις) Όπως φαίνεται σε αυτό το άρθρο τα πρόστιμα δεν έχουν χαρακτήρα περιφρούρησης της Εγκατάστασης και Συντήρησης των Ανελκυστήρων. Τόσο το ύψος των προστίμων όσο και το ύφος αυτού του άρθρου είναι απαράδεκτο. Ταυτίζει την διάθεση στην αγορά προϊόντων με την Εγκατάσταση, ταυτίζει τν διάθεση ανεξέλεγκτων υλικών με την συντήρηση, ταυτίζει την κατασκευή των προϊόντων νομίμων ή μη και βάζει στην ίδια θέση θύτη και θύμα. Αυτό είναι αδύνατον να γίνει αποδεκτό από οποιονδήποτε. Εμείς σε αυτό το άρθρο απαντάμε ότι είναι ευθύνη της Πολιτείας να περιφρουρήσει τον Καταναλωτή, τον Κατασκευαστή, τον Εισαγωγέα και τον Εγκαταστάτη ουσιαστικά. Και ποιές κυρώσεις θα έχει ο Κατασκευαστής προϊόντων που κατά εξακολούθηση τα διαθέτει στην αγορά και τον λόγο επικινδυνότητας που έχει στην λειτουργία του Ανελκυστήρα. Ποιές κυρώσεις θα έχει ο Εισαγωγέας πλαστών ανταλλακτικών. Ποιές κυρώσεις θα έχει ο Εγκαταστάτης που συνηγορεί στην τοποθέτηση πλαστών προϊόντων. Ποιές κυρώσεις θα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπος του όταν συνηγορεί με κάποιον από τους προηγούμενους για την τοποθέτηση πλαστών προϊόντων στην εγκατάσταση του, και όχι στην λογική δώστε μας χρήματα και συνεχίστε την διάθεση στην αγορά σικέ προϊόντων.

8ον. Άρθρο 10 (Μεταβατικές διατάξεις) Οι προθεσμίες που αναφέρονται δεν ξέρουμε αν μπορούν να εφαρμοστούν από τις Νομαρχίες και τους Φορείς Ελέγχου. Δεν ξέρουμε αν πρέπει να φτιάξουμε μια μεταβατική διάταξη στις μεταβατικές διατάξεις. Βέβαια αν έχετε συνεργασθεί με Νομαρχίες και Φορείς και έχετε βγάλει αυτά τα συμπεράσματα τότε εμείς δεν έχουμε λόγο αναφοράς. Ζητάμε όπου αναφέρονται ημερομηνίες της Εγκατάστασης να αναφέρονται για την Αίτηση της Οικοδομικής Άδειας με ημερομηνίες μέχρι 30/06/1999 και μετά την 01/07/1999.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ISO 9002 KAI ISO 9001 .

Το Β .1 κινητά Συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων στο τέλος της παρ .2 προτείνουμε να προστεθεί σαν βοηθοί και ανειδίκευτοι άνεργοι.

Παρ. 3 προτείνουμε το κάθε πρώτο συνεργείο να πραγματοποιεί μέχρι 140 συντηρήσεις τον μήνα. Κάθε δεύτερο συνεργείο του ίδιου Συντηρητή μπορεί να πραγματοποιεί 130 Συντηρήσεις. Συμπληρωμένων των τριών Συνεργειών του Συντηρητή δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί πάνω από 325 Συντηρήσεις. Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των συντηρουμένων Ανελκυστήρων επιτρέπεται το Συνεργείο αυτό να ασχολείται και με Εγκαταστάσεις. Τα υπόλοιπα διαγράφονται.

Το σκεπτικό αυτής της πρότασης είναι απαιτητό να εφαρμοσθεί, είναι και στην δυνατότητα των εργαζομένων στην Συντήρηση, είναι ζήτημα που θα λύσει προβλήματα νομιμότητας των Τεχνικών Γραφείων και θα δώσει διέξοδο σε πολλά προβλήματα,

Γ . Υποχρεώσεις Συντηρητή παρ. 2α βιβλίο παρακολούθησης των Ανελκυστήρων του παραρτήματος I παρ. 6.2 (ΦΕΚ 815Β) θεωρημένο από τον φορέα ελέγχου και την Υπηρεσία Βιομηχανίας της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του Συντηρητή που αναλαμβάνει ή διακόπτει την Συντήρηση.

Δ . Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή διαχειριστή το γ να ταυτιστεί με τα προηγούμενα. Στο δ να συμπληρωθεί να ενημερώνει τον προηγούμενο Συντηρητή με το όνομα και την διεύθυνση του νέου Συντηρητή για την παράδοση και παραλαβή του Τεχνικού Φακέλου. Όπως επίσης η νέα ανάληψη να θεωρείται από τον Αρμόδιο Συνδικαλιστικό Φορέα.

Εγκατάστατης θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κ.λ.π ΦΕΚ 815 κεφ . 1 αρ. 1 παρ . 5

Β.2 Άδεια συνεργείου Συντήρησης Ανελκυστήρων το 1 να συμπληρωθεί και σε νομικά πρόσωπα που στην δύναμη τους έχουν υπεύθυνο Συντηρητή . Στο 2 εκεί που λέει υπεύθυνο συντηρητή , ή του Νομικού προσώπου. Το διαμορφώνεται ως εξής: Τα αντίγραφα των Επαγγελματικών Αδειών του υπεύθυνου και τα πρωτότυπα των μελών του κινητού Συνεργείου. Στο δ να διαγραφεί η λέξη που είναι στην παρένθεση (μόνο για Εγκαταστάσεις)

Β.3 Μητρώο Συνεργείων Συντήρησης Ανελκυστήρων στο 1 να προστεθεί και ένα (ε) Πιστοποιητικά ελέγχου και επανέλεγχου. Στο 2 στα δικαιολογητικά να προστεθεί και το (ε). Στο 3 στο τέλος να προστεθεί από τις κατά τόπους Νομαρχίες.

Κύριοι αυτή η ΚΥΑ που θα διαμορφωθεί και που έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει ένα σωστό εργαλείο στα χέρια του Εγκαταστάτη, Ελεγκτή, του Κράτους και των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το ασανσέρ. Γι' αυτό προτείνουμε να συγκροτηθεί από τους κύρια εμπλεκόμενους Επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της ΚΥΑ και στην περίπτωση που θα υπάρξουν παραλείψεις ή θα χρειαστούν βελτιώσεις να εισηγείται αρμοδίως και να λύνονται γρήγορα τα προβλήματα. Προτείνουμε επίσης όπου εμπλέκεται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το παράβολο να μην υπερβαίνει τα έξοδα παρέμβασης της εκάστοτε διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ της Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β.Λ. ΡΟΥΣΣΟΣ
Γ. ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ