Αναζήτηση

Είσοδος Μελών

NewsLetter sesa.gr

Εγγραφείτε στις λίστες ενημέρωσης και μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου
captcha

Στο σχέδιο αντικατάστασης της ΚΥΑ υπ. αρ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8-3-2002) που είχαν σταλεί στο ΥΠΑΝ στις 12/04/2005.

 

Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΩN
Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

ΠΕΙΡΑΙΩΣ αρ. 118 - ΑΘΗΝΑ  118 54

ΤΗΛ. : 34 54 256 - FAX : 34 25 229

 

 

 

ΑΘΗΝΑ   12/04/05

 

Αρ. Πρωτ......332/05.......

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α  ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΚΥΑ  υπ . αρ. οικ. 3899/253/Φ9.2 ( ΦΕΚ Β/291/8-3-2002)

 

Η Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την δημιουργία μιας ΚΥΑ εργαλείο στα χέρια των εμπλεκομένων στον χώρο των ανελκυστήρων. Σας  κάνουμε  τις παρακάτω προτάσεις και καλό είναι να τις προσέξετε:

 

ΆΡΘΡΟ  1

Γενικές διατάξεις

 

Στην παράγραφο γ) έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις.

      Ο ανελκυστήρας είναι καθορισμένη από Βασιλικό Διάταγμα ως ενιαία ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και όπως ορίζεται ο εγκαταστάτης  Δ΄ Ειδικότητας πρώτης κατηγορίας , έχει το δικαίωμα να συντάσσει πλήρη και άρτια μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων των ανελκυστήρων και συνεπώς να υπογράφει ολόκληρη την μελέτη της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης ανελκυστήρων.

       Στην πορεία κάποιοι θέλοντας να περιορίσουν το δικαίωμα του εγκαταστάτη Δ΄ Ειδικότητας σκέφτηκαν ναι μεν έχουν το δικαίωμα της σύνταξης ολόκληρης της μελέτης και την υπογραφή αλλά μέχρι 10 ίππους και (500.000δρχ.).

Οι εγκαταστάτες την εποχή εκείνη δεν διαμαρτυρήθηκαν λόγω του ότι οι 10 ίπποι και οι 500.000δρχ. αξία της μηχανολογικής εγκατάστασης , ήταν πάρα πολύ μεγάλη σαν ισχύ και σαν ποσό  για την εποχή εκείνη για τους ανελκυστήρες , λόγω του ότι οι ανελκυστήρες στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία ήταν τριών, τεσσάρων και έξι ατόμων το πολύ. Σήμερα όμως που τα μεγέθη έχουν αλλάξει ούτε η ισχύς ούτε η αξία επιτρέπει στον εγκαταστάτη να υπογράφει την μελέτη που ο ίδιος συντάσσει.

        Το σκεφτικό του Προεδρικού Διατάγματος της εποχής εκείνης  , όπως από έρευνα μάθαμε  είχε σχέση με την αδειοδότηση μικρών εργαστηρίων, μηχανουργείων κ.λ.π που είχαν μηχανήματα μέχρι 10 ίππους ισχύ και μπορούσαν να αδειοδοτηθούν χωρίς σχέδια και μελέτες , παρά μόνο με μία αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σήμερα με τον Νόμο 3225/2005 /ΦΕΚ Α΄68 αυξάνεται αυτή η περίπτωση στους 30 ίππους ισχύ, άρα ακολουθώντας το σκεφτικό αυτό του Προεδρικού Διατάγματος ο ανελκυστήρας αυτόματα αναπροσαρμόζεται στους 30 ίππους.

        Γι  αυτό πιστεύουμε προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα , στο ΑΡΘΡΟ 1 παρ. γ) μπορεί να προστεθεί   αυτό το δικαίωμα του εγκαταστάτη Δ Ειδικότητας.

Παρ. δ) προτείνουμε προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα εκεί που λέει στην τρίτη σειρά ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308 εφαρμόζονται υποχρεωτικά να απαλειφθεί το (και) και να μείνει μόνο από τις πολεοδομικές αρχές κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, (ώστε να μην μπερδεύει κανέναν για το ποιος έχει την ευθύνη της εφαρμογής).

 

ΑΡΘΡΟ  2

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα

 

Να διευκρινισθεί τι; δήλωση θα καταθέσει ο διαχειριστής για την προσωρινή ηλεκτροδότηση. Μια απλή δήλωση δική του; ή δήλωση του εγκαταστάτη όπως ζητάει η ΔΕΗ ; να διευκρινιστεί, το υπόλοιπο μπορεί να μείνει ως έχει.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Καταχώρηση  ανελκυστήρα

 

Στην παράγραφο 2 έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις.

          Οποιαδήποτε αίτηση , προς οποιαδήποτε Υπηρεσία καταχωρείται αυθημερόν. Αυθημερόν πρέπει να δίνετε η απάντηση καταχώρησης , ώστε να διευκολύνεται ο διαχειριστής κ.λ.π στις συναλλαγές του με την ΔΕΗ. Αυτό που προτείνουμε αν πρέπει προκειμένου να διαφυλάξουμε την καταχώρηση , ο αρμόδιος Φορέας που έκανε τον έλεγχο να καταθέσει τον Τεχνικό Φάκελο , στην διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α , εφόσον έχει στην κατοχή του τον πλήρη φάκελο , πλην της περιπτώσεως IV.

       Τι πετυχαίνουμε με αυτό. Μπορούμε και προφορικά να το συζητήσουμε αλλά σας αναφέρουμε μόνο μερικά σημεία , γιατί πρέπει να το καταθέσει ο Φορέας εφόσον στα χέρια του έχει τον πλήρη φάκελο, να τον παράγει σε τρία αντίγραφα. Ένα για το αρχείο του ένα αντίγραφο θα πάρει ο διαχειριστής, ένα αντίγραφο ο υπεύθυνος  εγκαταστάτης  ή συντηρητής  , ανάλογα με την περίπτωση θεωρημένα από την Ν.Α  και το πρωτότυπο του φακέλου να το κρατήσει η  Διεύθυνση Ανάπτυξης της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης, της έδρας του κτιρίου του ανελκυστήρα, που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά  κατά περίπτωση.

 

Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 

Στο 4. (α) & (β) δεν είναι απαραίτητα αναγράφονται στα παραρτήματα.

Στο  (γ) & (δ) να συμπληρωθούν για τον υπογράφοντα την ανάθεση της συντήρησης να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής , εφόσον δεν έχει επαγγελματική σφραγίδα. Για την ανάληψη της συντήρησης , από υπεύθυνο συντηρητή , να θεωρείται για το γνήσιο του περιεχομένου από αρμόδιο Φορέα ή Οργανισμό.

α ) εξακρίβωση από μονάδα

β ) τελικός έλεγχος                                                                                μπορούν να αφαιρεθούν

γ ) διασφάλιση ποιότητας προϊόντων ανελκυστήρα                             εφόσον αναφέρονται στην

δ ) διασφάλιση ποιότητας παραγωγής                                                 Οδηγία 95/16/ΕΚ και το ΦΕΚ 815.

ε ) πλήρης διασφάλιση ποιότητας,

ΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

       Να καθοριστεί σε ποιες περιπτώσεις. Εμείς προτείνουμε, να γίνεται έλεγχος :

1ον όταν αλλάζει εντελώς η δομή του ανελκυστήρα, δηλαδή ο συμβατικός γίνεται υδραυλικός και το αντίθετο.

2ον στην περίπτωση αλλαγής χρήσης του κτιρίου , εφόσον θα αλλάξει η λειτουργία του ανελκυστήρα π.χ αύξηση της ταχύτητας με αλλαγή του κινητήριου μηχανισμού , ή αλλαγή εμβαδού θαλάμου , ή αλλαγή εξυπηρετούμενων ορόφων. Τα στοιχεία της καταχώρησης να παραμείνουν τα ίδια , πλην το αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα , να τον παρέχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από τα αρχεία της , γιατί ίσως είναι αδύνατον μετά από πολλά χρόνια, που  έχουν περάσει να υπάρχουν στα αρχεία της οικοδομής ή του συντηρητή, ( μπορεί να έχουν προκύψει πολλές μεταβολές , διαχειριστής, συντηρητής κ.λ.π)

       Και εδώ η ανάθεση και η ανάληψη συντήρησης να έχουν τις απαραίτητες θεωρήσεις. Στην παρ. 4 να διαγραφεί η λέξη περιοδικού και το υπόλοιπο να μείνει ως έχει.

 

ΙΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Το 1.  &   2.  υπάρχουν στο φάκελο των κατά τόπους Ν.Α και μπορούν να τον παρέχουν.

Στην παρ. 5 (α) & (β) και εδώ η ανάθεση και η ανάληψη συντήρησης να έχουν τις απαραίτητες θεωρήσεις.

 

ΙV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

       Υπάρχουν πολλοί ανελκυστήρες που για διάφορους λόγους δεν καταχωρήθηκαν ποτέ και αυτό συμβαίνει σε μικρούς ανελκυστήρες ( ιδιωτικά κτίρια ) . που δεν είχαν την ανάγκη για την κοινόχρηστη παροχή ηλεκτροδότησης για την λειτουργία των ανελκυστήρων. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πειστούν , να καταχωρίσουν τον ανελκυστήρα τους μέσα από απλές και σύντομες διαδικασίες. Με αυτές τις προϋποθέσεις που προβλέπει  το IV δεν πρόκειται κανείς να προχωρήσει στην καταχώρηση, του ανελκυστήρα.

       Σας  προτείνουμε το 1. να μείνει ως έχει και το  2. να διαφοροποιηθεί ως εξής :

Τα δικαιολογητικά για την καταγραφή και την καταχώρηση αυτών των ανελκυστήρων είναι η αίτηση του διαχειριστή , η ταυτότητα ( ωφέλιμο φορτίο, άτομα, στάσεις ) του ανελκυστήρα , η ανάθεση - ανάληψη της συντήρησης που να έχουν τις απαραίτητες θεωρήσεις.

3. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις που πρέπει να διορθωθούν ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην προσωρινή καταχώρηση. Μέσα από το κείμενο δίνεται το δικαίωμα αυτόματου ελέγχου του φακέλου και ανάκληση της προσωρινής καταχώρησης , αν διαπιστωθούν παραλήψεις στον συγκεκριμένο φάκελο. Άρα ανακαλείται ο όρος  αυθημερόν  προσωρινή καταχώρηση. Εφόσον καλύπτεται η περίπτωση από το 4. μπορεί να διαγραφεί  όλο το 3.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ( διαγράφεται το κατά την καταχώρηση )κατά  τον έλεγχο του φακέλου στην χρονική διάρκεια των έξι μηνών του ανελκυστήρα από την αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( Ν.Α ) παραβάσεις ή παρεκκλίσεις του άρθρ. 1 πλην πολεοδομικών παρεκκλίσεων που είναι αρμόδια η Πολεοδομία πλην από τα θέματα που αναφέρονται στην ασφαλή και καλή λειτουργία του ανελκυστήρα , τα οποία είναι αρμοδιότητα του Φορέα Ελέγχου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308 , ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο Μητρώο και αντίγραφο του φακέλου θα διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης , προς εξέταση και τυχόν επιβολή κυρώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ  4

Συντήρηση

 

Στο  3. πιστεύουμε ότι πρέπει να διαγραφεί , δεν έχει καμία αναφορά στην συντήρηση, αναφέρεται στο άρθρο 10 Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές , που θα σας προτείνουμε τις θέσεις μας παρακάτω.

Το 4. πρέπει να γίνει 3. καταρχήν. Τα κριτήρια για πρόγραμμα για τον αριθμό των συντηρήσεων των ανελκυστήρων κ.λ.π, κ.λ.π , είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που μας αναγκάζει να αναφερθούμε προκειμένου να σας αναδείξουμε τους κινδύνους που εγκυμονούν από αυτά τα κριτήρια.

Το πρώτο είναι η ασφάλεια των ανελκυστήρων, το δεύτερο είναι η υπευθυνότητα και το τρίτο το οικονομικό.

        Σας επισημαίνουμε ότι σήμερα οι ανελκυστήρες , σε μια διαμορφωμένη αγορά συντηρούνται μια φορά τον μήνα και σε ορισμένες περιπτώσεις δυο φορές τον μήνα.

Με την πρόταση σας , λίγοι θα συντηρούνται μια φορά τον χρόνο , ορισμένοι τρεις φορές τον χρόνο, πολλοί τέσσερις φορές τον χρόνο,  και ορισμένοι οχτώ φορές τον χρόνο ( δεν αναφερόμαστε σε αυτούς που συντηρούνται είκοσι τέσσερις φορές τον χρόνο, που δεν μπορούμε να έχουμε αντίρρηση).  Το συμπέρασμα είναι ότι στο σύνολο του χρόνου  θα μένουν ασυντήρητοι  έντεκα μήνες , εννέα μήνες , έξι μήνες , τέσσερις μήνες κ.ο.κ. Αυτό θα προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στην σωστή λειτουργία και ασφάλεια  του ανελκυστήρα.

       Στο διάστημα του κενού , ποιος θα μπορέσει να έχει την ευθύνη ; γιατί κανείς συντηρητής δεν θα δεχθεί να έχει ευθύνη στο μεσοδιάστημα. Άρα αποδέκτης της ευθύνης είναι ο ανενημέρωτος διαχειριστής και αυτό είναι άδικο. Πρέπει να τον καλύψει η Πολιτεία αναλαμβάνοντας το μεράδι της ευθύνης της. Άρα πρέπει να έχουν ευθύνη και οι τρεις Υπουργοί που υπογράφουν αυτή την ΚΥΑ, αυτό είναι το σωστό.

      Στο οικονομικό είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί η δαπάνη της λειτουργίας των ανελκυστήρων , με το πρόγραμμα συντηρήσεων που προτείνεται γιατί όποιος διαχειριστής έχει την ατυχία στο μεσοδιάστημα να χρειαστεί τον υπεύθυνο συντηρητή για κάποια βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανελκυστήρα ποιος μπορεί να καθορίσει για το τι ποσό  θα χρειαστεί να καταβάλει για έναν σχεδόν ασυντήρητο ανελκυστήρα.

       Η πρόταση μας είναι, προκειμένου να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία , την οικονομία στους ανελκυστήρες να μην μεταβληθεί το για χρόνια ολόκληρα το σύστημα της μηνιαίας συντήρησης των ανελκυστήρων. Να αποδεχτείτε την πρόταση μας που είχαμε καταθέσει παλαιότερα και που σας επισυνάπτουμε και σήμερα και πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 5 Συνεργεία Συντήρησης. Άρα στο άρθρο 4 Συντήρηση να μείνει μόνο το 1, 2, 5 και το 6.

 

ΑΡΘΡΟ  5

Συνεργεία Συντήρησης

 

Στο  3. προτείνουμε κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας και 1 Βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας. Αδειούχος συντηρητής ή εγκαταστάτης Δ΄ Ειδικότητας ή Πτυχιούχος Μηχανολόγος μπορεί με 1 Βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ΄ Ειδικότητας μπορούν να αποτελούν κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων. Σαν βοηθοί μπορούν να χρησιμοποιούνται οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε, Τεχνικών ΙΕΚ και ταχύρυθμων σχολών του ΟΑΕΔ αναλόγου κατευθύνσεως.

Το 4. κάθε κινητό συνεργείο μπορεί να καλύπτει το πρώτο μέχρι 140 συντηρήσεις , το δεύτερο του ίδιου συντηρητή αθροιζόμενο με το πρώτο συνολικά 210 ανελκυστήρες και το τρίτο αθροιζόμενο μεταξύ πρώτου και δευτέρου συνεργείου 420 ανελκυστήρες συνολικά. Ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός μεταξύ των 140 και 210 ανελκυστήρων , στα ενδιάμεσα απαιτείται να συμπληρώνεται το συνεργείο συν 1 τεχνίτης και με την συμπλήρωση των 210 συν 1 Βοηθός ,όπως και στο ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ δευτέρου και τρίτου συνεργείου θα απαιτείται συν 1 τεχνίτης και στην συμπλήρωση των 420 συν 1 βοηθός . Με την συμπλήρωση του δεύτερου συνεργείου το κάθε κινητό συνεργείο θα μπορεί να πραγματοποιεί μέχρι 140 συντηρήσεις τον μήνα κ.ο.κ ως την συμπλήρωση των 420 ανελκυστήρων. Όταν η επιχείρηση συμπληρώσει τον τελικό αριθμό των 420 ανελκυστήρων του πρώτου υπεύθυνου συντηρητή , για να μπορέσει να συνεχίσει σε συντηρήσεις πέραν του αριθμού αυτού , πρέπει στην δύναμη της να έχει άλλον υπεύθυνο συντηρητή με το ανάλογο προσωπικό , ώστε να μπορεί η επιχείρηση απρόσκοπτα να συνεχίσει την δουλειά της.

      Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός στο πρώτο κινητό συνεργείο , επιτρέπεται το συνεργείο αυτό να πραγματοποιεί και εγκαταστάσεις.

Το 5. η χρονική διάρκεια της συντήρησης , είναι πολύ δύσκολο να  χρονομετρηθεί. Δεν βρισκόμαστε σε παραγωγική μονάδα Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας που μπορεί να χρονομετρηθεί ο εργαζόμενος και η παραγωγή του. Οι συνθήκες του εργαζόμενου συντηρητή , από συντήρηση σε συντήρηση ποικίλουν, δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ουσιαστικά , γι΄ αυτό είναι καλύτερα να φύγει όλο το 5.

Το 6. σε μια ελεύθερη οικονομία κανείς δεν μπορεί να παρεμποδίσει την υπεργολαβία σε ιδιωτικά έργα. Όπως είναι γνωστό πάρα πολλά κτίρια έχουν κατασκευαστεί από εργολάβους χωρίς κανένα πτυχίο, χωρίς να τους εμποδίσει κανείς. Έτσι δεν μπορεί να παρεμποδίζει εργολάβο Εγκατάστασης  ανελκυστήρων να παίρνει έργα. Αυτό που μπορεί να ζητήσει , είναι να έχει το ανάλογο προσωπικό σε ειδικότητες, π.χ Αδειούχο εγκαταστάτη Δ΄ Ειδικότητας , Πτυχιούχο Μηχανολόγο, Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο κ.λ.π.

       Το επάγγελμα είναι καθορισμένο Εγκατάσταση και Συντήρηση ανελκυστήρων. Γι΄ αυτό πρέπει να φύγει η τελευταία φράση της παρ. (οι αδειούχοι συντηρητές δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν εγκαταστάσεις ανελκυστήρων) με το σκεπτικό που αναλύσαμε παραπάνω.

 

ΑΡΘΡΟ  6

Υποχρεώσεις  Συντηρητή

 

Το 1.(α) όπως οι προτάσεις μας για την συντήρηση στο άρθρο 5 παρ.3 .

Το 1.(β) ως έχει και διαγράφεται στο τέλος η λέξη περιοδικούς και το άλλο ως έχει.

Το 2. ως έχει ως του ανελκυστήρα και το υπόλοιπο διαγράφεται.

Η παράγραφος  4. προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής :

        Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους για τις απαραίτητες επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. ειδικότερα , στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, υποχρεούται να διακόψει την λειτουργία του και ταυτόχρονα να ενημερώσει , αιτιολογώντας για την διακοπή τον παραπάνω ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους και την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α , στην περίπτωση που προκύψει τέτοιο ζήτημα , προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο ανελκυστήρας εφόσον διορθωθούν οι αιτιολογημένες προτάσεις του υπεύθυνου συντηρητή  ο ανελκυστήρας πρέπει να ελεγχθεί από αρμόδιο Φορέα Ελέγχου σύμφωνα με τον χρόνο της εγκατάστασης του. Διαφορετικά η οίκεια Ν.Α να προβεί στον έλεγχο και τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 12.

      Επίσης μπορεί να διακόπτει την συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους και ο τελευταίος να αναθέτει την συντήρηση του ανελκυστήρα σε άλλο συντηρητή σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 8.

      Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμφωνεί με την εκτίμηση  του συντηρητή, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος θα γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει.

       Εάν εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης  του συντηρητή στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. και στον ίδιο, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν προσκομίσει την ως άνω γνωμάτευση στην παραπάνω υπηρεσία, η τελευταία θα προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και την εισήγηση του συντηρητή.

       Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, η διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση αυτή.      

Το 5. εκεί που έχει την παρένθεση περιοδικό φεύγει το περιοδικό τακτικό και το υπόλοιπο ως έχει ως αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου και το υπόλοιπο κόστος ως και εκπρόσωπος τους διαγράφεται, και γίνεται :

Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έλεγχο (μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.

Στην παράγραφο 6. αυτό δεν καλύπτει τον διαχειριστή και εφόσον γίνει δεκτή η πρόταση μας για θεωρήσεις από αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα δεν χρειάζεται.

(δ) διαγράφεται δεν απαιτούνται πια για την απόκτηση της άδειας συντηρητή,

(ε) να διαγραφεί δεν είναι σωστό.

Η παράγραφος  9. προτείνουμε  να καταργηθεί. Δεν προσφέρουν τίποτα οι επανέλεγχοι στην λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Παρά μόνο κόστος , δαπάνη στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

       Οι υπεύθυνοι συντηρητές είναι υπέρ επαρκείς να διαφυλάξουν την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του ανελκυστήρα , όπως γίνεται μέχρι και σήμερα, φτάνουμε και περισσεύουμε. Ας καταφέρουν οι Φορείς να αντεπεξέλθουν στους ταχτικούς ελέγχους και μετά από πενήντα χρόνια αν ξεμείνουν από δουλειά κάτι θα βρούμε να τους βολέψουμε. Ας διαφυλάξουμε όσο μπορούμε την οικονομία του πελάτη που τόσο ανάγκη έχει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ  7

Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων - Μητρώο

 

Το (α) προτείνουμε  θεωρημένα αντίγραφα των επαγγελματικών αδειών του υπεύθυνου του συνεργείου και τα πρωτότυπα των μελών του κινητού συνεργείου.

(γ) διόρθωση μόνο μέσα στην παρένθεση που λέει εις διπλούν  σε έντυπη μορφή και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή , να φύγει το (και) και να μπει διαζευκτικό (ή).

i. Φεύγει γιατί είναι αντιφατικό και προκαλεί ψευδή δήλωση στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των ανελκυστήρων ( που μπορεί να εκτελεί και εγκαταστάσεις).

ιιι. Διαγράφεται (η δήλωση του υπεύθυνου συντηρητή είναι αρκετή για να καλύψει αυτά τα πράγματα).

iv. Ως και το τηλέφωνο - τηλεφωνητή μένει και το υπόλοιπο διαγράφεται και αντικαθιστάται. Προτείνουμε :

        Εάν ο υπεύθυνος των συνεργείων πραγματοποιεί και εγκαταστάσεις , θα πραγματοποιούνται με προσωπικό που δεν απασχολείται με την συντήρηση, ή που πλεονάζει σε σχέση με τον αριθμό των συντηρουμένων ανελκυστήρων.

Το 3. από την αρχή ως το τέλος ως έχει και μετά συμπληρώνουμε. Με μία υπεύθυνη δήλωση των υπεύθυνων του συνεργείου θεωρημένη από τον αρμόδιο συνδικαλιστικό Φορέα. Όχι όπως γίνεται σήμερα με την ασάφεια που υπήρχε, ζητάνε νέα βιβλία, νέες καταστάσεις κ.λ.π.

Το α) προτείνουμε να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπεύθυνου να γίνει αντίγραφο και πρωτότυπες των μελών του συνεργείου, το υπόλοιπο ως έχει.

Το β) διόρθωση το και ηλεκτρονική μορφή να γίνει ή ηλεκτρονική μορφή. Να φύγει το και.

 

ΑΡΘΡΟ  8

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα ιδιοκτήτη ή διαχειριστή

 

Στην παράγραφο 1. α)  διαγράφεται και τον επανέλεγχο του.

Στην παράγραφο 2. συμπληρώνεται προειδοποιεί εγγράφως με συστημένη επιστολή και το άλλο ως έχει.

Στην παράγραφο 3. όπου ανάθεση της συντήρησης από τον διαχειριστή , γνήσιο υπογραφής εφόσον δεν υπάρχει επαγγελματική σφραγίδα  και όπου ανάληψη συντήρησης , θεωρημένη για το γνήσιο του περιεχομένου.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου

 

Η παράγραφος  4. διαγράφεται. ( Δεν έχει σχέση με τον έλεγχο και τον Φορέα που καλεί ο εγκαταστάτης συντηρητής για να πάρει την έγκριση ότι ο ανελκυστήρας είναι σύμφωνος με την Οδηγία 95/16/ΕΚ)

Στην παράγραφο 5. διαγράφεται το περιοδικού , το υπόλοιπο ως έχει και διορθώνεται η παρ. 5, 6 και γίνεται  παρ. 2 του άρθρου 10.

 

 

ΑΡΘΡΟ  10

Έλεγχοι και δοκιμές

 

Στην επικεφαλίδα διαγράφεται το περιοδικοί και μένει (έλεγχοι και δοκιμές).

Το 1. να μείνει ως έχει στο Φ9.2/οικ.32803/1308 και συνεχίζει , οι έλεγχοι και οι δοκιμές, όπως ορίζονται στην  Οδηγία 95/16/ΕΚ ΦΕΚ815.

α) ,

β) ,                       

γ),                                διαγράφονται

δ) ,

ε)

Το 2. διαφοροποιείται. Οι πρώτοι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται στις περιπτώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τα παρακάτω .   

Η παράγραφος  3. διαγράφεται.

Η παράγραφος 4. διαγράφεται.

Η παράγραφος 6. διαγράφεται. Δεν έχουμε άποψη εφόσον η πρόταση μας είναι ότι περιοδικοί έλεγχοι δεν χρειάζονται.

Τα α), β) , γ) διαγράφονται. Δεν έχουμε άποψη εφόσον η πρόταση μας είναι ότι περιοδικοί έλεγχοι δεν χρειάζονται.

ΑΡΘΡΟ  11

Έκτακτοι έλεγχοι - ατυχήματα

 

Το β) διαγράφεται πλην της περίπτωσης του ατυχήματος και το άλλο ως έχει, ως την ΚΥΑ.

Στο όργανο που συγκροτεί ο Νομάρχης να προστεθεί και εκπρόσωπος των εγκαταστατών συντηρητών.

Στο τέλος της παρ. β) όπου ο (επανέλεγχος) γίνεται έλεγχος και το άλλο παραμένει ως έχει.

Το γ. όταν η καταγγελία αφορά πολεοδομική παράβαση δεν ταυτίζεται με την κατάσταση της συντήρησης (καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις) να γίνονται στα αρμόδια Πολεοδομικά Όργανα και όχι να δέχεται καταγγελίες η Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  και να υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις όπως σήμερα.

Άρα το γ. να γίνει, όταν η καταγγελία αφορά πολεοδομική παράβαση δεν γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Ν.Α, και συμβουλεύει τον καταγγέλοντα να πάει προς την σωστή κατεύθυνση ( Πολεοδομία), τα υπόλοιπα όλα διαγράφονται.

 

ΑΡΘΡΟ  12

Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα

 

Το 1. διαμορφώνεται (Με απόφαση της Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α , επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας που μετά από έλεγχο) προκύψει ότι :

Το (α) διαγράφεται περιοδικών ελέγχων και γίνεται Πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου ανάλογα με την περίπτωση.

Το (β) διαγράφεται.

Το 2.(α) να μείνει ως έχει. Στο τέλος συμπληρώνεται τους επιβάλλει τους όρους της νομιμοποίησης.

Το (γ) συμπληρώνεται. Μετά την πάροδο 5 (20)μερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου εφόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τους ενδιαφερόμενους για όλες τις βελτιώσεις η ανωτέρω υπηρεσία , εκδίδει σχετική απόφαση συνεκτιμώντας τους λόγους των ως άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία εντός της ημερομηνίας αυτής.

Το (δ) διαγράφεται εκεί που λέει (υπογράφεται και από τον εγκαταστάτη και συντηρητή) εφόσον δεν μπορεί να παρακολουθεί το κτίριο.

 

ΑΡΘΡΟ  13

Κυρώσεις

 

Στην  παράγραφο 1. διαγράφεται η λέξη επανέλεγχος. Προσοχή  τα 50.000 Ευρώ  όπου αναφέρεται σε ιδιοκτήτη διαχειριστή να προσεχτεί περισσότερο. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατούμε τον κόσμο.

Στην  παράγραφο 2. διαγράφεται η φράση στην παρένθεση (για τους περιοδικούς ελέγχους) το υπόλοιπο ως έχει..

Το 3. , οι κυρώσεις πρέπει να αγγίζουν όλες τις ειδικότητες που ασχολούνται με την εγκατάσταση και συντήρηση και όχι μόνο με τον εγκαταστάτη συντηρητή Δ΄ Ειδικότητα.

Το α. διαγράφεται η φράση που είναι μέσα στην παρένθεση ( χωρίς μέριμνα για καταχώρηση κ.λ.π ).

Το (ιι) διαγράφεται πριν την επιβολή προστίμου το υπόλοιπο ως έχει.

Το 5.  Διαμορφώνεται ως εξής:

Σε περίπτωση παραβάσεων καθ΄ υποτροπήν ατυχημάτων, επικίνδυνων παραλείψεων εφόσον έχει ευθύνη το Φυσικό πρόσωπο , είναι δυνατή η αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας του Φυσικού προσώπου ή αλλιώς εάν η ευθύνη την έχει το Νομικό πρόσωπο της συντήρησης των ανελκυστήρων καταμερίζεται ανάλογα η ευθύνη.

 

ΑΡΘΡΟ  15

Μεταβατικές διατάξεις

Η παράγραφος 1 διαγράφεται .

α)

β)                         διαγράφεται

γ)

Η παράγραφος 2 διαγράφεται .