Αναζήτηση

Είσοδος Μελών

NewsLetter sesa.gr

Εγγραφείτε στις λίστες ενημέρωσης και μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου
captcha

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5111 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Άρθρο 10 (σελ.4) 
Παράταση προθεσμίας θεώρησης αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων - Τροποποίηση άρθρου 145 ν. 4887/2022. 

pdfΦΕΚ 76 A΄/24.5.2024269.36 KB

Απόφαση Αριθμ. 125021
Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων 
pdfΦΕΚ 7388 Β΄/27.12.2023150.85 KB

Απόφαση Αριθμ. 126978 - 28-12-2022
Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. 
pdfΦΕΚ 6794 Β΄/28.12.2022135.25 KB

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4887
Άρθρο 145 παρ. 2, σελ. 49

Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
pdfΦΕΚ 16 Α΄/4.2.2022501.34 KB

Απόφαση Αριθμ. 45059 
Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.
pdfΦΕΚ 2230 Β΄/6.5.2022146.21 KB

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4921 
Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις. 
pdfΦΕΚ 75 Ά/18.4.2022 Ν. 4921/2022432.03 KB

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 4763 
Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.
pdfΦΕΚ 254 Ά/21.12.2020 Ν. 4763/20205.79 MB

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 122
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.
pdfΦΕΚ 196 Α/23.9.2014 ΠΔ 122147.35 KB

Αριθμ. απόφ. 750/2021*
Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. οικ.7608/21.9.2021 Εισήγησης Διευθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 704/2020 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΓΔΑ») για διαπίστωση τυχόν παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», στην αγορά της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων.
pdfΦΕΚ 578 Β΄/11.2.2022992.62 KB

Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
pdfΦΕΚ 5635/Β΄/2.12.2021164.31 KB

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 101195
Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
pdfΦΕΚ 4654/Β΄/8.10.2021441.52 KB
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.2.2021 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας»
pdfΦΕΚ 3277/Β΄/26.7.2021162.15 KB

Απόφαση Αριθμ. 130414 
Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος. 
pdfΦΕΚ 4825/Β΄/24.12.2019206.91 KB

Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033
Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
pdfΦΕΚ 5229/Β'/26.11.20201.51 MB

Απόφαση Αριθμ. 68781
Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β΄2604) κοινής υπουργικής απόφασης "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων".
pdfΦΕΚ 2760/Β΄/03.07.2019134.56 KB

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 133473
Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ.45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445). 
pdfΦΕΚ 4309/Β΄/11.12.2017 POS163.78 KB

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)». 
pdfΦΕΚ 3944/Β΄/9.11.2017126.32 KB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446 
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. 
pdfΦΕΚ 240/Α΄/22.12.2016 - NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446566.68 KB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469 
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. 
pdfΦΕΚ 62/Α΄/3.5.2017 Ν.4469/2017 Εξωδικαστικός Μηχανισμός273.28 KB

Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών

pdfΕγκύκλιος 22541 - Αρμοδιότητες Δήμων & Περιφερειών497.29 KB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

pdfΦΕΚ 85/A΄/12.5.2016 - Ν.4387 ασφαλιστικό.pdf990.06 KB

Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.

pdfπερισσότερα142.75 KB

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

pdfΦΕΚ 1260 Β - 28.4.2016 ΜΥΦ.pdf112.94 KB

Απόφαση Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

pdfπερισσότερα261.31 KB

ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες

pdfπερισσότερα1.43 MB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

pdfΦΕΚ 80 Α - 16.07.2015.pdf1.67 MB

Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

pdf3573 Β - 31.12.2014.pdf142.62 KB

Αριθμ. 27397/122/19.8.2013

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

pdf2062 B - 23.08.2013.pdf116.57 KB

Αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. 

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

pdfΦΕΚ 2190 Β - 5.9.2013.pdf5.7 MB

 

Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. 
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

pdfΦΕΚ 1644 Β - 3.7.2013.pdf208.53 KB